California State Controller's seal

Các Nguồn Trợ Giúp

Các Trang Web Liên Quan

Cách Thiết Lập Cấu Hình Của Trình Duyệt Web Để Tìm Kiếm Tài Sản Vô Thừa Nhận

Nếu quý vị gặp trục trặc kỹ thuật khi dùng trang web này, có thể trình duyệt web của quý vị đang có vấn đề. Để biết thêm chi tiết, xin nhấp chuột vào đây

Chính Sách Hỗ Trợ Truy Cập Trang Web

Trang web của Tiểu Bang California được phát triển chiếu theo Điều 11135 Bộ Quy Định Chính Phủ California, thuộc Chương D Bộ Quy Định Chính Phủ California. Theo Điều 11135, tất cả các công nghệ điện tử hay tin học nào được Chính Phủ Tiểu Bang California phát triển hay thu mua đều phải tạo điều kiện thuận tiện cho người khuyết tật có thể tiếp cận được. Có nhiều loại khuyết tật khác nhau có thể ảnh hưởng đến khả năng của người sử dụng khi tương tác với các trang web. Một số thí dụ là: khiếm thị, khiếm thính, hạn chế khả năng di chuyển ngón tay, và khuyết tật về nhận thức. Mỗi khuyết tật này đòi hỏi những giải pháp khác nhau để có thể tiếp cận thông tin điện tử một cách hiệu quả. Chúng tôi mong muốn thỏa mãn nhu cầu của tất cả mọi người đến thăm trang web của chúng tôi. Để biết thêm chi tiết, xin nhấp chuột vào đây