California State Controller's seal

Mga Madudulugan

Mga Nauugnay ng Website

Pag-set ng Inyong Browser sa Internet Para Maghanap ng Hindi pa Nababawing Ari-arian

Kung kayo ay teknikal na nahihirapan sa paggamit ng site na ito, malamang na may problema sa inyong browser sa internet. Para sa mas marami pang impormasyon i-klik dito

Patakaran sa Paggamit

Ang website ng Estado ng California ay naitatag sa pagsunod ng California Government Code 11135 (Kodigo ng Pamahalaan ng California Blg. 11135), na matatagpuan sa Seksyon D ng Kodigo ng Pamahalaan ng California. Ipinag-uutos ng Ang Kodigo 11135 na ang lahat ng elektronik at impormasyong pangteknolohiya na nalikha o nabili ng Pamahalaan ng Estado ng California ay madaling makuha ng mga taong may kapansanan. May mga iba’t ibang uri ng pisikal na kapansanan na makakaapekto sa pagkikipag-ugnayan ng gumagamit sa web. Pagkawala ng paningin, pandinig, limitadong kakayahan sa paggalaw ng kamay, at mga cognitive disability ay mga halimbawa ng mga may iba’t-ibang kaparaanan upang maayos na makuha ang elektronik na impormasyon. Ang aming layunin ay makapagbigay na magandang karanasan sa web para sa lahat ng mga bisita. Para sa mas marami pang impormasyon i-klik dito