California State Controller's seal

Văn Phòng Biện Hộ Quyền Của Chủ Sở Hữu Tài Sản

Nhiệm vụ của Chương Trình Tài Sản Vô Thừa Nhận là (a) hoàn lại các tài sản bị mất hay bỏ quên cho chủ sở hữu chính đáng và (b) bảo vệ tài sản này khỏi bị các bên tư nhân khác sử dụng cho lợi ích cá nhân. Để đẩy mạnh nỗ lực của Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang trong việc giúp hàng triệu người California lấy lại được tài sản bị quên đi hay bỏ rơi của mình, Nhân Viên Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang đã soạn bản Tuyên Bố Về Các Quyền Của Chủ Sở Hữu Tài Sản. Để biết thêm chi tiết, xin nhấp chuột vào đây. 

Nhân Viên Tổng Kiểm Soát Tài Chính của Tiểu Bang, đã thành lập Văn Phòng Biện Hộ Quyền Của Chủ Sở Hữu Tài Sản để giúp các cá nhân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương có đơn xin hoàn lại tài sản chưa được giải quyết một cách kịp thời. Văn Phòng Biện Hộ hợp tác với người nộp đơn để thi hành triệt để mọi biện pháp hành chính dành cho người nộp đơn để giải quyết đơn xin. Văn Phòng Biện Hộ cũng làm việc với Phân Bộ Tài Sản Vô Thừa Nhận để thực hiện các  quy trình và chính sách nhằm tiếp tục cải thiện hơn nữa các dịch vụ khách hàng.

Nếu quý vị gặp khó khăn khi cố gắng giải quyết vấn đề qua thủ tục tái xét chuẩn, quý vị có thể nhờ Văn Phòng Biện Hộ Quyền Của Chủ Sở Hữu Tài Sản xem xét lại hồ sơ của quý vị với tư cách là một cơ quan độc lập.