California State Controller's seal

Opisina ng Tagataguyod ng mga May-ari ng Ari-arian

Ang misyon ng Programa ng Hindi pa Nababawing Ari-arian ay ang (a) pagtagpuin ang mga nawawala at naabandonang ari-arian sa mga karapatdapat na may-ari ng mga ito at (b) pangalagaan ang mga ari-ariang ito laban sa pagkakagamit ng mga pribadong interes para sa personal na pakinabang Para mapahusay ang mga pagsisikap ng Opisina ng Kontroler ng Estado para pagtagpuin ang mga milyong-milyong taga-California sa kanilang nawala, nakalimutan o naabandonang ari-arian, isinulat ni Kontroler ng Estado ang Kalipunan ng mga Karapatang ng mga May-ari ng Ari-arian. Para sa mas marami pang impormasyon i-klik dito

Ang Opisina ng Tagataguyod ng mga May-ari ng Ari-arian ay nagawa ng Kontroler ng Estado para makatulong sa mga tao, mga negosyo at mga gobyerno na lokal na hindi mapasiya ang kanilang mga kahilingan tungkul sa ari-arian sa tamang-tama sa oras.  Nagtatrabaho ang Tagataguyod sa naghahabol para maaaring magamit ang lahat ng administratibong panlunas para mapasiya ang kahilingan. Nagtatrabaho din ang Tagataguyod sa Dibisyon ng Di-naangkin na Ari-arian para masasagwa ang mga proseso at mga patakaran para mabutihan ang serbisyo sa mga mamimili.

Kung nahihirapan ka na mapasiya ang iyong bagay sa pamantayang prosesong pagsisiyasat, ang Opisina ng Tagataguyod ng mga May-ari ng Ari-arian ay magagamit para magbigay ng independenteng pagsisiyasat ng iyong kahilingan.