California State Controller's seal

Các Luật Lệ, Quy Định Và Hướng Dẫn

    Các Luật Lệ Và Quy Định

    Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang Chính Sách Quyền Riêng Tư

    Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang (State Controller's Office hay SCO) coi trọng và bảo vệ quyền riêng tư của mọi người trong công chúng, và kiểm soát nghiêm ngặt việc thu thập và sử dụng các thông tin có thể dùng để nhận dạng cá nhân. Các thông tin cá nhân không hề bị tiết lộ, chia sẻ, hay bằng cách khác được sử dụng vào các mục đích khác ngoài những mục đích được nêu rõ vào lúc lấy thông tin, trừ phi quý vị đồng ý hoặc trong phạm vi cho phép của các điều luật và quy định. Để biết thêm chi tiết, xin nhấp chuột vào đây