California State Controller's seal

Mga Batas, Alituntunin, at Patakaran

    Mga Batas at Alituntunin

    Patakaran sa Pagiging Pribado sa Opisina ng Controller ng Estado

    Pinapahalagahan at pinangangalagaan ng Opisina ng Controller ng Estado (SCO) ang pagiging pribado ng publiko at naglalagay ng mga mahihigpit ng kontrol sa pangangalap at paggamit ng mga datos na personal na pakakakilanlan. Ang mga personal na impormasyon ay hindi ibubunyag, ipapakita, o kaya naman ay ipapagamit para sa mga layuning maliban sa mga tinukoy sa panahon ng pangangalap, maliban kung kayo ay may pagpapahintulot o awtorisado ng batas o alituntunin. Para sa mas marami pang impormasyon i-klik dito