California State Controller's seal

Về Các Điều Tra Viên (Dành Cho Người Tiêu Dùng)

Các Điều Tra Viên (còn được gọi là Người Tìm Tài Sản hay Tìm Người Thừa Kế) là những cá nhân hay công ty chuyên nộp đơn xin tài sản vô thừa nhận thay mặt cho người mà họ cho là chủ sở hữu hay người thừa kế của chủ sở hữu, và họ tính lệ phí cho dịch vụ này. Nếu một chủ sở hữu quyết định nhờ công ty tìm người thừa kế nộp đơn thay mặt cho mình thì công ty đó phải ký hợp đồng với chủ sở hữu, trong đó nêu rõ đầy đủ thông tin về nơi đang giữ tài sản. Hợp đồng giữa quý vị và điều tra viên là một thỏa thuận có giá trị ràng buộc và điều tra viên có thể có quyền hợp pháp đòi quý vị trả cho họ số tiền quy định trong hợp đồng.

Theo luật pháp, các điều tra viên không được phép lấy phí nhiều hơn 10% giá trị của tài sản được hoàn trả cho quý vị. Ngoại lệ duy nhất là các Di Sản Do Quận Chứng Thực và Xử Lý; trong trường hợp này thì điều tra viên không bị hạn chế mức lệ phí có thể tính cho khách hàng. Lệ phí này phải bao gồm bất cứ và tất cả các dịch vụ liên quan đến việc xin lại tài sản cho chủ sở hữu. (Mục 1582, Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự của California)

Các cơ quan bảo vệ quyền của người tiêu dùng thường khuyên rằng những công ty điều tra hợp pháp sẽ không yêu cầu khách hàng phải trả phí cho đến khi nào tài sản đã được hoàn lại cho chủ sở hữu. Các chủ sở hữu nên nghi ngờ những Điều Tra Viên nào yêu cầu trả phí trước khi tài sản đã đến tận tay chủ sở hữu, hoặc đòi phí khác ngoài phí tính theo tỷ lệ phần trăm của giá trị tài sản sẽ được hoàn lại cho chủ sở hữu.

Các chủ sở hữu KHÔNG bắt buộc phải dùng dịch vụ Điều Tra Viên khi nộp đơn xin lấy lại tài sản đã được báo cáo lên Tiểu Bang California.

    • Chủ sở hữu của tài sản có thể nộp đơn xin được hoàn lại tài sản của mình vào bất cứ lúc nào.
    • Chủ sở hữu của các Tài Sản Vô Thừa Nhận có thể thực hiện việc tìm kiếm tài sản miễn phí trên trang Web của Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang.

Điều Tra Viên không được phép lấy phí nhiều hơn mười phần trăm (10%) giá trị của tài sản được hoàn trả cho (các) chủ sở hữu.

    • Lệ phí này phải bao gồm bất cứ và tất cả các dịch vụ liên quan đến việc xin lại tài sản cho chủ sở hữu.
    • Các chủ sở hữu nên nghi ngờ những Điều Tra Viên nào yêu cầu trả phí trước khi tài sản đã đến tận tay chủ sở hữu, hoặc đòi phí khác ngoài phí tính theo tỷ lệ phần trăm của giá trị tài sản sẽ được hoàn lại cho chủ sở hữu.
    • Luật hạn chế lệ phí của Điều Tra Viên có một ngoại lệ duy nhất, đó là các Di Sản Do Quận Chứng Thực và Xử Lý. Trong trường hợp này luật pháp hoàn toàn không hạn chế mức phí.

Xin lưu ý: Nếu chúng tôi nhận đơn xin hoàn lại tài sản từ cả quý vị cũng như một điều tra viên, và nếu xác định được rằng quý vị là chủ sở hữu chính đáng, chúng tôi sẽ hoàn trả tài sản trực tiếp cho quý vị trừ phi đã hoàn trả tài sản theo đơn xin của điều tra viên trước đó. Việc hoàn trả tài sản của quý vị không có nghĩa là chúng tôi có ý kiến gì về giá trị của hợp đồng giữa quý vị và điều tra viên, hoặc về vấn đề điều tra viên có quyền đòi phí cho các dịch vụ đã cấp hay không. Đó là những vấn đề riêng giữa quý vị và điều tra viên.

Để biết thêm thông tin về các Điều Tra Viên, xin vào xem phần Các Câu Hỏi Thường Gặp