California State Controller's seal

Tungkol sa mga Imbestigador (Para sa mga Konsumer)

Ang mga Imbestigador [kung minsan ay tinatawag na Asset Locators (oTagahanap ng Ari-arian) o Heir Finders (o Tagahanap ng mga Tagapagmana)] ay mga indibidwal o kumpanyang nag-aalok na siyang babayarang magsampa ng paghahabol  para sa mga hindi pa nababawing ari-arian para sa nag-aangking may-ari o mga tagapagmana. Kung pinili man ng may-ari na gumamit ng tagapaghanap ng tagapagmana, isang kontrata ng ganap na paghahayag sa pagitan ng may-ari at ng tagapaghanap ng tagapagmana na nagsasaad kung saan manggagaling ang ari-arian ang dapat na mapirmahan. Iyong kontrata ay isang kasunduan sa pagitan ng may-ari at ng imbestigador at maaari na may karapatan ng pagbayad  na mapapatupad  ng imbestigador sa iyo para sa halaga na nakasulat sa kontrata.

Labag sa batas para sa mga imbestigador na maningil ng higit sa 10% ng halaga ng ari-arian na maibabalik sa inyo. Ang tanging eksepsiyon lamang ay ang singil para sa mga Country Probated Estates, na sa kasong ito ay walang limitasyon sa kung ano ang kanilang sisingilin. Kasama na sa mga kabayaran ang anumang at lahat ng serbisyo na may kinalaman sa pagbabalik ng ari-arian sa isang may-ari.  (California Code of Civil Procedure Section 1582)

Ang mga ahensiya na nagtatanggol sa mamimili ang nagpapayo na ang mga lehitimong negosyo ay hindi tumatanggap ng kabayaran hanggang ang ari-arian ay maibalik sa may-ari at ang mga may-ari ay dapat maging masuspetsiya kung ang imbestigador ay humingi ng pera bago makuha ng may-ari ang ari-arian o kung ang kabayaran ay hindi base sa porsiyento ng halaga ng ari-arian na maibabalik sa may-ari.

Para sa mga ari-arian na naiulat sa Estado ng California, ang mga may-ari ay HINDI kinakailangang gumamit ng Imbestigador upang magsampa ng paghahabol.

    • Maaaring magsalansan ng kahilingan ang may-ari ng ari-arian para sa kanilang ari-arian kahit kailanman.
    • Ang mga May-ari ng Di pa Nababawing Ari-arian ay maaaring magsagawa ng  paghahanap ng ari-arian nang libre sa Web site ng Opisina ng Controller ng Estado.

Hindi dapat maningil ang imbestigador ng higit sa sampung porsiyento (10%) ng halaga ng ari-arian na maibabalik sa (mga) may-ari.

    • Kasama na sa mga kabayaran ang anumang at lahat ng serbisyo na may kinalaman sa pagbabalik ng ari-arian sa isang may-ari.  
    • Ang may-ari ay dapat maging mapanghinala kung ang Imbestigador ay humihingi ng pera bago matanggap ng may-ari ang ari-arian o kung ang kabayaran ay hindi batay sa porsiyento ng halaga ng ari-arian na maibabalik sa may-ari.
    • Ang tanging eksepsiyon lamang sa limitasyon ng mga kabayaran na maaari lamang singilin ng Imbestigador ay ang para sa Country Probated Estates. Walang legal na limitasyon sa kasong ito.

Tandaan: Kung makatanggap kami ng kahilingan para sa ari-arian galing sa iyo at sa Imbestigador, isasauli ang iyong ari-arian sa iyo, kung mapasiya namin na ikaw ang may-ari na may karapatan, maliban kung kumilos na kami tungkul sa kahilingan na nasalansan na ng Imbestigador. Kung masauli ang iyong ari-arian, hindi ibig sabihin na may posisyon kami na mabisa ang kontrata o na may karapatan ang imbestigador sa pagbayad ng nagawa na mga serbisyo. Ang bagay ay isang bagay sa pagitan mo at sa Imbestigador.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga Imbestigador, bumisita sa aming Mga Madalas na Itinatanong