California State Controller's seal

Hướng Dẫn Cách Nộp Đơn và Các Mẫu Đơn

Để lấy lại tài sản của mình từ Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang, quý vị cần nộp đơn và đính kèm tài liệu chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản đó.

 

Hướng Dẫn Cách Nộp Đơn và Các Tài Liệu Chứng Minh

 

Các loại tài liệu cần gửi kèm theo Mẫu Xác Nhận Yêu Cầu Được Hoàn Lại Tài Sản của quý vị sẽ tùy thuộc vào việc quý vị là chủ sở hữu hay người thừa kế tài sản, hoặc đại diện cho một doanh nghiệp hay cơ quan chính phủ. Xin tham khảo phần hướng dẫn cách nộp đơn để có danh sách liệt kê các tài liệu hợp lệ cần đính kèm theo đơn xin. Một khi chúng tôi nhận được hồ sơ đầy đủ xin hoàn lại tài sản, thông tin về món tài sản đó sẽ được xóa khỏi trang web của chúng tôi trong khi xử lý đơn xin.

Xin chọn một trong cách dòng liên kết dưới đây để in ra bản hướng dẫn cách nộp đơn và liệt kê các tài liệu phải đính kèm đơn xin có chữ ký của quý vị.

Các Mẫu Đơn

Bắt buộc cho tất cả các tài sản vô thừa nhận

Mẫu Xác Nhận Yêu Cầu Được Hoàn Lại Tài Sản

Nếu quý vị tìm được tài sản, thì ngay trên trang "Các Kết Quả Tìm Kiếm" quý vị sẽ thấy một số Xác Nhận Tài Sản được tô màu bên cạnh tên và địa chỉ của quý vị. Nhấp chuột vào số Xác Nhận Tài Sản để vào liên kết.Liên kết này sẽ đưa quý vị đến trang "Chi Tiết Tài Sản". Ở trang đó, quý vị sẽ thấy bản Mẫu Xác Nhận Yêu Cầu Được Hoàn Lại Tài Sản có thể được in ra. Hãy cẩn thận theo đúng tất cả các chỉ dẫn trên Mẫu Xác Nhận Yêu Cầu Được Hoàn Lại Tài Sản.

Chữ ký của quý vị phải được đóng dấu công chứng nếu tài sản đó trị giá từ $1000.00 trở lên.Tất cả các đơn xin hoàn lại Chứng Khoán hoặc Tài Vật Chứa Trong Két Sắt Nhỏ Tại Ngân Hàng cũng cần có dấu công chứng.

Các Mẫu Đơn Đối với người thừa kế của người đã khuất

Tuyên Bố Chiếu Theo Mục 13101, Bộ Luật Chứng Thực Di Chúc

Bảng Liệt Kê Người Thừa Kế

 

Két Sắt Nhỏ Ở Ngân Hàng

Két Sắt Nhỏ Ở Ngân Hàng - Mẫu Nhượng Lại Tài Sản