California State Controller's seal

Về Việc Nộp Đơn Xin Hoàn Lại Tài Sản

Tôi Cần Liên Lạc Với Ai Khi Nhận Được Thông Báo Rằng Tài Sản Của Tôi Sắp Phải Chuyển Lên Tiểu Bang?

Trước khi tài sản được chuyển đến tiểu bang, Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang cũng gởi thông báo đến chủ sở hữu của tất cả các tài sản có giá trị từ $50 trở lên để cho biết rằng tài sản của họ sẽ phải chuyển đến tiểu bang trừ phi họ liên lạc với nơi giữ tài sản trước ngày hạn nhất định. Thông báo của Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang sẽ bao gồm tên doanh nghiệp giữ tài sản, thông tin liên lạc, loại và giá trị tài sản.

Điều quan trọng nhất là quý vị phải liên lạc với doanh nghiệp đó trước thời hạn được nêu trong thông báo để tránh việc tài sản của mình phải chuyển đến tiểu bang.

Nếu tài sản được chuyển đến tiểu bang thì quý vị vẫn có thể xin tiểu bang hoàn lại tài sản của mình, và không phải trả chi phí cho dịch vụ này. Không giới hạn thời gian cho việc nộp đơn xin hoàn lại tài sản sau khi tài sản được chuyển đến tiểu bang.

trở lại phần trên cùng  

Có Thời Hạn Cho Việc Nộp Đơn Xin Hoàn Lại Tài Sản Không?

Không, không có thời hạn nào quy định cho việc nộp đơn. Quý vị có thể nộp đơn vào bất cứ lúc nào sau khi Tài Sản Vô Thừa Nhận được chuyển lên Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang.

trở lại phần trên cùng

Tôi Có Thể Tìm Mẫu Đơn Xin Hoàn Lại Tài Sản Ở Đâu?

Nếu quý vị tìm được tài sản, thì ngay trên trang "Các Kết Quả Tìm Kiếm" quý vị sẽ thấy một số Xác Nhận Tài Sản được tô màu bên cạnh tên và địa chỉ của quý vị. Nhấp chuột vào số Xác Nhận Tài Sản để vào liên kết.Liên kết này sẽ đưa quý vị đến trang "Chi Tiết Tài Sản". Ở trang đó, quý vị sẽ thấy bản Mẫu Xác Nhận Yêu Cầu Được Hoàn Lại Tài Sản có thể được in ra. Hãy cẩn thận theo đúng tất cả các chỉ dẫn trên Mẫu Xác Nhận Yêu Cầu Được Hoàn Lại Tài Sản.

Chữ ký của quý vị phải được đóng dấu công chứng nếu tài sản đó trị giá từ $1000.00 trở lên.Tất cả các đơn xin hoàn lại Chứng Khoán hoặc Tài Vật Chứa Trong Két Sắt Nhỏ Tại Ngân Hàng cũng cần có dấu công chứng.

trở lại phần trên cùng

Tôi Nộp Đơn Xin Hoàn Lại Tài Sản Như Thế Nào?

Theo các hướng dẫn trên Mẫu Xác Nhận Yêu Cầu Được Hoàn Lại Tài Sản. Nhớ in ra mẫu đơn, ký tên và gửi đến văn phòng chúng tôi cùng với các tài liệu được yêu cầu. Quý vị không thể nộp đơn trên mạng, qua email, fax hay các hình thức điện tử khác.

Để tránh sự chậm trễ trong quá trình xử lý đơn và hoàn trả tài sản lại cho quý vị, quý vị PHẢI gửi cho chúng tôi bản sao của tất cả các tài liệu được yêu cầu trong phần hướng dẫn cách nộp đơn để chứng minh rằng quý vị là chủ sở hữu chính đáng. Nếu chúng tôi không thể xác nhận được quyền sở hữu của quý vị căn cứ vào các bằng chứng được cung cấp, chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị hoặc trả lại các tài liệu quý vị đã nộp cùng với lá thư giải thích vì sao chúng tôi không thể xử lý hồ sơ xin hoàn lại tài sản của quý vị.

trở lại phần trên cùng

Tôi Có Thể Nộp Hồ Sơ Xin Hoàn Lại Tài Sản Trên Mạng Hay Qua Đường Điện Tử Không?

Không. Quý vị không thể nộp hồ sơ trên mạng, qua email, fax hay bằng các phương tiện điện tử khác vì chúng tôi cần bản gốc có chữ ký quý vị.

Xin gởi hồ sơ thông tin qua bưu điện đến địa chỉ:

State Controller’s Office, Unclaimed Property Division
P.O. Box 942850
Sacramento, CA 94250-5873

trở lại phần trên cùng

Làm Thế Nào Để Nộp Đơn Xin Hoàn Lại Tài Sản Của Một Chủ Sở Hữu Quá Cố?

Quý vị có thể nộp đơn xin hoàn lại tài sản của một chủ sở hữu quá cố nếu quý vị là Người Thừa Kế, Tín Viên, hay Đại Diện Cá Nhân/Người Chấp Hành Di Chúc/Người Quản Lý Di Sản của người đó. Xin xem phần hướng dẫn cách nộp đơn xin hoàn lại tài sản của một chủ sở hữu quá cố để biết các chứng cớ cần nộp để chứng minh quyền sở hữu.

trở lại phần trên cùng

Tôi Có Thể Xin Lấy Lại Toàn Bộ Số Tiền Trong Một Tài Khoản Đồng Sở Hữu Không?

Việc quý vị có thể yêu cầu hoàn lại tất cả số tiền trong tài khoản sở hữu chung hay không tùy thuộc vào cách xác lập quyền sở hữu tài sản ban đầu. Khi quý vị nộp yêu cầu hoàn lại tài sản được sở hữu chung, vui lòng cung cấp càng nhiều thông tin và tài liệu hỗ trợ càng tốt để cho thấy quý vị sở hữu tài sản đó như thế nào, nhờ đó chúng tôi có thể dễ dàng đưa ra quyết định hơn nếu quý vị là chủ sở hữu hợp pháp. Do tính phức tạp của các tài sản này, chúng tôi có thể phải liên hệ với quý vị để yêu cầu thông tin bổ sung.

trở lại phần trên cùng

Yêu Cầu Hoàn Lại Có Thể Được Nộp Chung Với Chủ Sở Hữu Khác Không?

Có, nếu tất cả các chủ sở hữu ký vào mẫu yêu cầu hoàn lại và nộp tài liệu cần thiết để chứng tỏ quyền sở hữu.

trở lại phần trên cùng

Số Xác Nhận Tài Sản Là Gì?

Chúng tôi đề nghị mỗi người nộp đơn nên lưu "Số Xác Nhận Tài Sản" và "Số Xác Nhận Đơn Xin" trong hồ sơ của mình cho đến khi nào đơn xin hoàn lại tài sản được xử lý xong. Văn phòng chúng tôi sử dụng những con số này để giúp tham khảo thông tin.

Số Xác Nhận Tài Sản là một con số độc nhất do văn phòng chúng tôi chỉ định khi một tài sản vô thừa nhận được nhập vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Số này được ghi trên trang Các Kết Quả Tìm Kiếm và cũng được sử dụng trên tất cả các mẫu đơn, thư từ và thông tin trao đổi khác liên quan đến tài sản được giữ tại Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang California.

trở lại phần trên cùng

Số Xác Nhận Đơn Xin Là Gì?

Chúng tôi đề nghị mỗi người nộp đơn nên lưu "Số Xác Nhận Tài Sản" và "Số Xác Nhận Đơn Xin" trong hồ sơ của mình cho đến khi nào đơn xin hoàn lại tài sản được xử lý xong. Văn phòng chúng tôi sử dụng những con số này để giúp tham khảo thông tin.

Số Xác Nhận Đơn Xin là một con số độc nhất do văn phòng chúng tôi chỉ định khi quý vị nộp đơn xin hoàn lại tài sản vô thừa nhận. Số này được in trên Mẫu Xác Nhận Yêu Cầu Được Hoàn Lại Tài Sản cũng như trên tất cả các thư từ chúng tôi gửi cho quý vị liên quan đến hồ sơ xin hoàn lại tài sản của quý vị.

trở lại phần trên cùng

Tôi Có Thể Xin Được Hoàn Lại Nhiều Món Tài Sản Trên Cùng Một Đơn Không?

Nếu định xin lại nhiều tài sản, quý vị có thể nộp một Mẫu Xác Nhận Yêu Cầu Được Hoàn Lại Tài Sản và đính kèm bản sao của trang "Chi Tiết Tài Sản" của mỗi tài sản thêm mà quý vị muốn được hoàn lại. Nếu trong đó có tài sản nào được sở hữu chung bởi nhiều người thì Mẫu Xác Nhận Yêu Cầu Được Hoàn Lại Tài Sản phải có chữ ký của từng chủ sở hữu, hoặc mỗi chủ sở hữu phải nộp Mẫu Xác Nhận Yêu Cầu Được Hoàn Lại Tài Sản riêng để xin nhận lại phần tài sản của mình.

trở lại phần trên cùng

Làm Thế Nào Tôi Biết Được Văn Phòng Đã Nhận Được Đơn Xin Của Tôi? 

Quý vị sẽ được gửi "thư báo nhận đơn xin" cho biết ngày văn phòng chúng tôi đã nhận được đơn xin của quý vị.

Hoặc

Nếu chúng tôi kiểm chứng và chấp nhận được đơn xin của quý vị ngay khi làm thủ tục tiếp nhận, quý vị sẽ được gửi một lệnh trả tiền (chi phiếu của tiểu bang) để hoàn trả tài sản theo đơn xin, thay vì gửi thư báo nhận đơn xin.

trở lại phần trên cùng

Làm Thế Nào Để Báo Cáo Việc Đổi Địa Chỉ?

Nếu quý vị dọn đến địa chỉ mới sau khi đã nộp hồ sơ xin hoàn lại tài sản, xin Liên Lạc Với Chúng Tôi ngay để chúng tôi có thể cập nhật thông tin trong hồ sơ của mình.

trở lại phần trên cùng

Nếu Tôi Đã Đổi Tên Thì Cần Nộp Những Tài Liệu Gì Để Chứng Minh Cho Việc Đó?

Quý vị cần cung cấp các văn bản như giấy hôn thú hay giấy tờ tòa án xác nhận rằng quý vị đúng là người đứng tên trên tài sản vô thừa nhận đó. Xin vui lòng tham khảo phần hướng dẫn cách nộp đơn để biết thông tin chi tiết về những tài liệu cần nộp để xác nhận quyền sở hữu.

trở lại phần trên cùng

Tôi Có Thể Làm Thế Nào Để Lấy Tiền Từ Một Ngân Phiếu Thu Ngân, Lệnh Chuyển Tiền, Hay Chi Phiếu Cũ (Đã Quá Hạn Đổi) Khi Các Ngân Hàng Không Chấp Nhận Đổi Thành Tiền?

Quý vị phải điền Mẫu Xác Nhận Yêu Cầu Được Hoàn Lại Tài Sản, cung cấp giấy tờ chứng minh nhân thân, và đính kèm bản sao của chi phiếu gốc chưa được đổi. Một khi xác định được rằng quý vị là chủ sở hữu chính đáng, chúng tôi sẽ liên lạc để yêu cầu quý vị gửi bản gốc của ngân phiếu thu ngân, lệnh chuyển tiền hay chi phiếu đó đến chúng tôi. Hãy nhớ làm và giữ bản sao của những tài liệu này để làm hồ sơ. Nếu vì bất cứ lý do nào quý vị không còn có bản gốc, xin Liên Lạc Với Chúng Tôi

trở lại phần trên cùng

Tôi Có Phải Đóng Thuế Trên Tài Sản Đó Không?

Những người xin hoàn lại tài sản nên tham khảo ý kiến của một chuyên viên thuế vụ hay luật sư để được tư vấn và biết thêm thông tin về trách nhiệm trả thuế cụ thể của mình.

trở lại phần trên cùng

Thời Gian Xử Lý Đơn Xin Hoàn Lại Tài Sản Bao Lâu?

Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để xử lý đơn xin của quý vị một cách kịp thời. Văn phòng chúng tôi xử lý rất nhiều đơn xin hoàn lại tài sản, nên luật pháp quy định thời hạn 180 ngày từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ để chúng tôi có thể xem xét tất cả các tài liệu và đưa ra quyết định phù hợp.

Các đơn xin hoàn lại tiền mặt cho chủ sở hữu có thể được xử lý nhanh hơn, có khi chỉ cần 30 đến 60 ngày. Các đơn xin phức tạp hơn, thí dụ như đơn xin do những người thừa kế trình nộp, hoặc tài sản có nhiều chủ sở hữu hay liên quan đến các doanh nghiệp thì thường được xử lý trong thời hạn 180 ngày. Chúng tôi cần thêm thì giờ để xử lý các đơn xin liên quan đến chứng khoán, bởi vì chúng tôi cần nghiên cứu về các hoạt động của công ty (thí dụ như việc sáp nhập hay tiếp quản công ty, chia tách cổ phiếu hoặc cổ tức) có thể ảnh hưởng đến giá trị của chứng khoán đó. Xin quý vị vui lòng chờ thêm khoảng 90 đến 180 ngày để chúng tôi có thể hoàn tất việc nghiên cứu này.

Hiện Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang có sẵn một hệ thống trên mạng cho phép quý vị kiểm tra tình trạng đơn xin hoàn lại tài sản vô thừa nhận đã nộp. Nếu không thấy thông tin về đơn xin của quý vị xuất hiện ngay trong hệ thống chúng tôi, thì có nghĩa là chúng tôi chưa kịp xử lý đơn đó. Xin quý vị vui lòng chờ khoảng 30 ngày từ ngày gửi hồ sơ xin hoàn lại tài sản thì mới vào kiểm tra tình trạng đơn xin, như vậy chúng tôi sẽ có đủ thời gian xử lý đơn. Kiểm tra tình trạng đơn xin bây giờ

trở lại phần trên cùng

Tiểu Bang Có Thể Chuyển Tiền Điện Tử Vào Tài Khoản Ngân Hàng Hiện Tại Của Tôi Không?

Không. Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang không thể chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hiện tại của quý vị. Chúng tôi sẽ gửi lệnh trả tiền (chi phiếu của tiểu bang) đến địa chỉ được ghi trên đơn xin hoàn lại tài sản.

trở lại phần trên cùng

Các Tài Khoản Cổ Phần (Chứng Khoán) Được Thanh Toán Bằng Cách Nào? 

Chiếu theo Điều Luật về Tài Sản Vô Thừa Nhận của California, các chứng khoán nhận được sẽ được chuyển sang quyền sở hữu của Tiểu Bang. Sau đó Tiểu Bang có thể hoàn trả chứng khoán cho chủ sở hữu hay người thừa kế bằng cách chuyển quyền sở hữu sang cho họ, hoặc bằng cách gửi số tiền thực thu được (sau khi trừ chi phí) từ việc bán chứng khoán. Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang phải bán các chứng khoán vào khoảng từ 18 đến 20 tháng sau hạn nộp báo cáo về chứng khoán đó cho Tiểu Bang. (Mục 1563(b), Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự của California)

Nếu Tiểu Bang đang giữ chứng khoán của quý vị

Để hoàn trả chứng khoán cho quý vị, chúng tôi phải chuyển chứng khoán vào một tài khoản đứng tên của quý vị. Việc này được thực hiện thông qua đại lý chuyển giao (một công ty tư nhân phụ trách việc xử lý cổ phần của các công ty) hoặc một công ty quỹ tương hỗ, tùy theo từng loại chứng khoán. Thủ tục chuyển giao này có thể mất 6-8 tuần.

  • Cổ phần: Nếu cổ phần của quý vị được chuyển đến một đại lý chuyển giao, hãng đó sẽ gửi cho quý vị số tham chiếu cùng giấy xác nhận cho biết ngày chuyển chứng khoán. Cùng lúc đó, hãng sẽ yêu cầu quý vị cho họ biết quý vị muốn chứng khoán được quản lý hay xử lý như thế nào (thí dụ như bán đi, mở tài khoản, hay chuyển đến hãng môi giới khác). Hãy nhớ lưu số tham chiếu của chứng khoán quý vị trong hồ sơ. Quý vị sẽ cần cho biết số này khi liên lạc với đại lý chuyển giao về chứng khoán đó.
  • Quỹ Tương Hỗ: Văn phòng chúng tôi sẽ gửi cho quý vị những giấy tờ cần thiết cho việc mở tài khoản tại công ty quỹ tương hỗ, để có thể chuyển tiền của quý vị vào tài khoản đó.

Chúng tôi sẽ gửi thư cho quý vị để báo ngày chứng khoán sẽ được chuyển đến đại lý chuyển giao hoặc công ty quỹ tương hỗ. Một khi Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang đã chuyển chứng khoán đến đại lý chuyển giao/công ty quỹ tương hỗ, chúng tôi không còn là chủ sở hữu của các chứng khoán đó và không có quyền kiểm soát hay thẩm quyền đối với mọi thủ tục sau đó. Thường thì các đại lý chuyển giao/quỹ tương hỗ sẽ mất từ 6 đến 8 tuần mới thông báo cho quý vị rằng việc chuyển chứng khoán đã hoàn tất.

Nếu chứng khoán của quý vị được bán chiếu theo quy định của Điều Luật về Tài Sản Vô Thừa Nhận của California

Quý vị có quyền nhận được số tiền thực thu được từ việc bán chứng khoán cùng với cổ tức, tiền lãi, hay bất cứ khoản nào khác (nếu có) kiếm được từ chứng khoán trước khi bán đi. Quý vị hay người thừa kế có quyền hưởng lợi từ các hành động—thí dụ như phát cổ tức, sáp nhập hay phân chia công ty, và lập công ty phái sinh—mà công ty phát hành cổ phần đã thực hiện trong khi Tiểu Bang đang giữ cổ phần đó. (Mục 1563, Chương 10, Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự của California)

trở lại phần trên cùng

Tại Sao Thủ Tục Xử Lý Các Đon Xin Hoàn Trả Chứng Khoán Lại Lâu Hơn? 

Chúng tôi cần thêm thì giờ để xử lý các đơn xin liên quan đến chứng khoán bởi vì chúng tôi cần nghiên cứu về các hoạt động của công ty (thí dụ như việc sáp nhập hay tiếp quản công ty, chia tách cổ phiếu hoặc cổ tức) có thể ảnh hưởng đến giá trị của chứng khoán đó. Xin quý vị vui lòng chờ thêm khoảng 90 đến 180 ngày để chúng tôi có thể hoàn tất việc nghiên cứu này.

trở lại phần trên cùng

 

Trở lại: