Các Luật Lệ Và Quy Định

Tôi Nên Liên Lạc Với Ai Nếu Muốn Nộp Đơn Xin Chiếu Theo Mục 1355 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự California Hoặc Tống Đạt Các Giấy Tờ Pháp Lý Khác?

Để tống đạt các đơn xin, giấy thông báo phiên tòa và các giấy pháp lý khác, xin gửi đến địa chỉ:

California State Controller's Office
Legal Division
300 Capitol Mall, Suite 1850
Sacramento, CA 95814-5873
(916) 445-3028

Trở lại: