California State Controller's seal

Liên Lạc Với Chúng Tôi

Để biết thêm thông tin về tiến trình xử lý đơn xin

phone Tài Sản Vô Thừa Nhận Phân Bộ Trung tâm Điện thoại
(800) 992-4647 Trên Toàn Quốc
(916) 323-2827 Bên Ngoài Nước Hoa Kỳ'

Trung tâm Điện thoại của coù theå traû lôøi nhöõng caâu hoûi töø thöù Hai ñeán thöù Saùu, töø 8 giôø saùng ñeán 5 giôø chieàu, Giôø Chuaån Thaùi Bình Döông, Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ ngày lễ nhà nước

mail Địa Chỉ Gửi Thư Của cho Đơn Xin Hoàn Lại Tài Sản và Thông Tin Tổng Quát
Unclaimed Property Division P.O. Box 942850, Sacramento, CA 94250-5873

mail Quầy Phục Vụ Công Chúng và Gửi Thư Qua Đêm
Unclaimed Property Division 10600 White Rock Road, Suite 141, Rancho Cordova, CA 95670

Các câu hỏi/ý kiến đóng góp

Email các câu hỏi/ý kiến đóng góp của quý vị đến. 
Chúng tôi sẽ trả lời vào lúc sớm nhất có thể.

email Nộp đơn xin hoàn lại tài sản

Để biết thêm thông tin về tiến trình xử lý đơn xin, xin vào xem phần Các Câu Hỏi Thường Gặp trên trang web của Chương Trình Tài Sản Vô Thừa Nhận.

Cách nộp đơn xin hoàn lại tài sản

Không tìm được tài khoản đó trên trang web

Cách nộp đơn xin hoàn lại tài sản của (các) chủ sở hữu quá cố

Ðể được trợ giúp tìm tài sản vô thừa nhận

Yêu cầu mẫu đơn xin hoàn lại tài sản và bản hướng dẫn cách nộp đơn

emailKiểm tra tình trạng của đơn xin đã nộp

Nếu muốn hỏi về tình trạng đơn xin của mình, quý vị có thể đến trang web của Chương Trình Tài Sản Vô Thừa Nhận để kiểm tra tình trạng các đơn xin đã nộp. Nếu không thấy thông tin về đơn xin của quý vị xuất hiện ngay trong hệ thống, thì có nghĩa là chúng tôi chưa kịp xử lý đơn đó. Xin quý vị vui lòng chờ khoảng 30 ngày từ ngày gởi hồ sơ xin hoàn lại tài sản thì mới vào kiểm tra tình trạng đơn xin, như vậy chúng tôi sẽ có đủ thời gian xử lý đơn. Kiểm tra tình trạng đơn xin bây giờ.

Đơn xin đã nộp Ðơn xin hoàn lại cổ phần và/hoặc chứng khoán

Người thừa kế nộp đơn để xin hoàn lại tài sản của (các) người quá cố

Đơn xin hoàn lại tài sản trong két sắt nhỏ ở ngân hàng

Đơn xin do một điều tra viên hay người chuyên tìm chủ sở hữu/người thừa kế tài sản nộp thay mặt cho quý vị

Tất cả các yêu cầu khác

Đối với các doanh nghiệp có thắc mắc về cách báo cáo tài sản

Điều Luật về Tài Sản Vô Thừa Nhận của California quy định rằng các doanh nghiệp, hiệp hội, cơ sở tài chính, và hãng bảo hiểm (được gọi chung là “Nơi Giữ Tài Sản”) cứ một năm một lần phải báo cáo và chuyển đến Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang các tài sản họ đang giữ nếu không thấy hoạt động nào trong tài khoản đó, hoặc không liên lạc được với chủ sở hữu tài khoản trong một khoảng thời gian luật định—thường là ba (3) năm. 

General Reporting Information (916) 464-6284
Accounting/CashRemittance / EFT Information (916) 464-6220
Accounting/CashRemittance/ DTC Information (916) 464-6220
Compliance Unit (916) 464-6088
CCP 1577 Interest Assessment (916) 464-6092
Remitting Securities (916) 464-6244
Safe Deposit Unit (916) 464-0783

legal Văn Phòng Pháp Lý

Dịch Vụ Tống Đạt Văn Bản Pháp Lý
Ðơn Xin Hoàn Lại Tài Sản Được Chuyển Đến Tiểu Bang Chiếu Theo Điều CCCP §1355 Vì Không Có Người Thừa Kế

State Controller's Office - Legal Division
300 Capitol Mall, Suite 1850, Sacramento, CA 95814
(916) 445-3028