California State Controller's seal

Kontakin Ninyo Kami

Serbisyo sa Paghahabol

phone Hindi pa Nababawing sa Ari-arian Call Center
(800) 992-4647 Buong Bansa
(916) 323-2827 Sa Labas ng Estados Unidos

Ang aming Call Center ay magagamit 8:00-5:00 PST, Lunes hanggang Biyernes, maliban sa pista opisyal ng estado

mail Paghahabol Address sa Koreo at Pangkalahatang Impormasyon 
Unclaimed Property Division P.O. Box 942850, Sacramento, CA 94250-5873

mail Pampublikong Counter at Magdamagang Koreo
Unclaimed Property Division 10600 White Rock Road, Suite 141, Rancho Cordova, CA 95670

Katanungan at Pahayag

Email ang iyong mga katanungan/pahayag sa amin. Sasagot kami sa iyong katanungan na pinakamabilis na maaaring magagawa.

email Pagsasampa ng paghahabol

Para sa karagdagang impormasyon tungkul sa Programa ng Di-naangkin na Ari-arian, pumunta sa aming Madalas na Natatanong na Mga Katanungan

Pagsasampa ng paghahabol

Account na hindi mahanap sa web site

Pagsampa ng paghahabol sa ngalan ng (mga) namatay na may-ari

Para sa pagpapatulong sa inyong paghahanap ng hindi pa nababawing ari-arian

Paghingi ng form ng paghahabol at mga tagubilin ng pagsasampa

emailTingnan ang katayuan ng isang naisampang paghahabol

Kung nagtatanong ka tungkul sa kalagayan ng iyong kahilingan, maaaring gamitin mo ang website ng Di-naangkin na Ari-arian para siyasatin ang kalagayan ng kahilingan na nasumite. Kung hindi mo nakikita ang iyong impormasyon tungkul sa iyong kahilingan ka-agad, hindi pa naproseso. Bigyan mo ng mga 30 na araw mula sa petsa na pinadalada mo ang iyong pakete para maproseso bago mo siyasatin ang kalagayan ng iyong kahilingan. Siyasatin ang kalagayan ng kahilingan ngayon.  

Paghahabol na inyong naisumite

Paghahabol sa mga stock at seguridad

Tagapagmanang nagsasampa ng paghahabol para sa ngalan ng (mga) namatay na may-ari Paghahabol ng mga nilalaman ng isang safe deposit box 

Paghahabol na isinampa sa ngalan ninyo ng isang imbestigador / tagahanap ng tagapagmana

Lahat ng mga ibang kahilingan

Pagrereport hindi inaangkin ng ari-arian

Ang Batas ng California sa Hindi pa Nababawing Ari-arian ang nag-uutos sa mga korporasyon, negosyo, asosasyon, pinansiyal na institusyon at mga kumpanya ng seguro (na tinutukoy bilang mga "Holder" o “Humahawak”) na taunang iulat at ihatid ang ari-arian sa Opisina ng Controler ng Estado pagkatapos na walang aktibidad sa account o kontak sa may-ari sa loob ng panahong itinakda ng batas - karaniwan ay tatlong (3) taon.

General Reporting Information (916) 464-6284
Accounting/CashRemittance / EFT Information (916) 464-6220
Accounting/CashRemittance/ DTC Information (916) 464-6220
Compliance Unit (916) 464-6088
CCP 1577 Interest Assessment (916) 464-6092
Remitting Securities (916) 464-6244
Safe Deposit Unit (916) 464-0783

legal Legal Office

  • Serbisyo ng mga Legal na Dokumento
  • Petisyong para Bawiin ang Ipinagkaloob sa Gobyernong Ari-ariang Walang ng Tagapagmana (Escheated Property) sa ilalim ng CCCP §1355

State Controller's Office - Legal Division
300 Capitol Mall, Suite 1850, Sacramento, CA 95814
(916) 445-3028