California State Controller's seal

Impormasyon sa Konsumer

Iwasang mailipat sa Opisina ng Controller ng Estado ng California ang inyong ari-arian

Ang ari-arian ay ililipat sa Opisina ng Controller ng Estado ng California para mapangalagaan kung hindi makontak ng isang kumpanya o pinansiyal na institusyon ang may-ari ng ari-arian. May mga ilang hakbang kang magagawa upang maiwasang mailipat ang inyong ari-arian sa amin.

Ipagpalit kaagad ang inyong mga dibidendo, interes, o pabayaran ang mga tseke

 • Ipagpalit ang anumang mga tseke ng cashier sa loob ng tatlong (3) taon ng petsa ng pagkakabigay o ibalik ang mga ito sa bangkong nagbigay nito
 • Ipagpalit ang anumang mga money order sa loob ng pitong (7) taon ng petsa ng pagkakabigay o ibalik ang mga ito sa bangko para makapagbigay ng bago

Gawing wasto ang mga rekord ng lahat ng mga pinansiyal na account at balik-balikan ang mga ito nang kahit man lamang minsan sa isang taon

 • Gumawa ng isang listahan ng lahat ng iyong mga account sa bangko, seguridad, interest, stock, mutual fund, polisa sa seguro, safe deposit box, pinagtatrabahuhan, deposito sa upa at mga utilidad, at ang mga impormasyon sa pagkontak sa inyong mga pinansiyal na institusyon o kumpanya.
 • Panatiliin ang kontak sa mga pinansiyal na institusyon at kumpanya sa pamamagitan ng pagbibigay ng abiso sa kanila sa mga pagbabago ng address, pagpalit ng pangalan, o pagbabago sa pagmamay-ari sanhi ng pagkamatay o diborsyo
 • Regular na tingnan ang mga bank statement o ibang mga sulat na natanggap mula sa mga pinansiyal na institusyon kung ang mga abiso ay nangangailangan ng sagot.
 • Sagutin ang mga proxy notice (abiso para sa kinatawan) na ipinadala ng mga kumpanya ng inyong pagaaring stock

Panatiliin ang mga taunang aktibidad sa mga account

 • Panatiliing aktibo ang mga account sa bangko sa pamamagitan ng mga paglabas ng pera, deposito, o nakasulat o elektronikong sulat
 • Panatiliing aktibo ang mga account na Uniform Gift to Minors Act (UGMA) sa pamamgitan ng mga nakasulat o elektronikong sulat sa pinansiyal na institusyon
 • Gumawa ng mga kopya ng lahat ng mga importanteng dokumento at tiyakin na alam ng inyong pamilya kung nasaan ang mga ito

Magbigay sa inyong mga pinansiyal na institusyon ng pangalawang kontak o pangalan ng kokontaking makikinabang

 • Ipaalam sa lahat ng mga tagahawak ng inyong mga account kung sino ang mga makikinabang sa lahat ng inyong mga ari-arian at isapanahon ang mga ito kung kinakailangan
 • Ipaalam sa inyong asawa, pamilya, at mga tagapagmana ng lahat ng inyong mga pinansiyal na ari-arian
 • Maghanda at magtago ng isang testamento na nagdedetalye kung paano ang gusto ninyong pagmamahagi ng inyong ari-arian
 • Kung kayo ang tagapagpatupad, pinagkakatiwalaan o tagapangasiwa ng ari-arian, abisuhan sa lalong madaling panahon ang mga bangko, kumpanya ng seguro, pinagtatrabahuhan, at iba pang uri ng mga pinansiyal na institusyon na nagtatago ng mga ari-arian ng isang namatay na tao

Panatiliin ang kaalaman tungkol sa inyong mga account

 • Kung may mga pagbabago, tulad ng mga pagkakahinto ng inyong pagtanggap ng mga tseke ng dibidendo o pahayag, kontakin kaagad ang institusyon upang matiyak na ang inyong account ay aktibo pa rin
 • Bayaran sa oras ang mga babayarin sa mga safe deposit box. Kung nakatanggap ka ng isang libreng box sa inyong account, huwag kalimutang tingnan ang inyong box nang kahit man lamang minsan sa isang taon

Sumagot ka-agad sa mga pabatid ng paglilipat ng ari-arian

 • Ang mga banko at mga samahang nauukol sa pananalapi ay nauutusan ng batas na magpadala sa mga may-ari ng di-nagagamit na mga akawnt, na may halaga ng $50 o mahigit, ng isang pabatid sa loob at di-mahigit ng anim (6) na buwan bago silang mautusan na magbigay-alam tungkul sa ari-arian sa estado. Ang nakasulat sa taas ng pabatid: “Nauutusan kami ng Estado ng California na magpaalam kami sa iyo na maaaring malilipat ang di-naangkin na ari-arian sa estado kung hindi mo kaming ikontak. Importante na sumagot ka sa pabatid ka-agad, kung hindi, ililipat ang iyong ari-arian. “
 • Bago malilipat ang ari-arian sa estado, magpapadala ng pabatid ang Opisina ng Kontroler ng Estado sa lahat ng mga may-ari ng ari-arian na may ari-arian sila na may halaga ng $50 o mahigit para ipaalam sa kanila na may ari-arian sila na malilipat sa estado kung hindi sila magpaalam sa negosyo sa tiyak na petsa. Mag-kasama sa pabatid ng Kontroler ng Estado ang pangalan ng negosyo, impormasyon ng kontak, ang klaseng ari-arin at ang halaga. Importanteng-importante na kontaking mo ang negosyo bago sa petsa na nakasulat para mapigilan ang paglipat ng ari-arian sa estado.

* Para sa karagdagang impormasyon tungkul sa Programa ng Di-naangkin na Ari-arian, pumunta sa aming Madalas na Natatanong na Mga Katanungan