California State Controller's seal

Tagubilin sa Pagsampa ng Paghahabol at mga Form

Basahin ang pahinang ito sa:
English | En Español (Spanish)中文 (Chinese) | Tiếng Việt (Vietnamese)한국어 (Korean) | Հայերենով (Armenian)

Kailangan ninyong magsampa ng pag-aangkin ng may katibayan ng pag-aari upang mabawi ang inyong ari-arian mula sa Opisina ng Kontroler ng Estado.

Mga Tagubilin sa Pagsasampa at Kinakailangang Dokumentasyon

Ang uri ng mga dokumentong kakailanganin ninyong isama sa inyong Claim Affirmation Form ay depende sa kung kayo ang may-ari, tagapagmana, kumakatawan ng isang negosyo o ahensiya ng gobyerno. Mangyaring sumangguni sa mga tagubilin sa pagsampa para sa listahan ng mga katanggap-tanggap na dokumento para maisama sa inyong paghahabol. Sa oras na nagtanggap ang kumpletong pakete ng paghahabol, ang impormasyon sa ari-arian ay matatanggal sa amin website habang ang paghahabol ay pinoproseso.

Mangyaring pumili ng isa sa mga link sa ibaba para i-print ang mga tagubilin sa pagsampa at listahan ng mga dokumentasyon na dapat na isama sa inyong nalagdaang form ng paghahabol.

Mga Form

Kinakailangang para sa lahat ng paghahabol

Form sa pagpapatibay ng paghahabol

Kung naging matagumpay ang inyong paghahanap sa ari-arian, may lalabas na naka-highlight na numero ng Property ID sa Resulta ng Paghahanap sa tabi ng inyong pangalan at address. I-klik ang link ng numero ng Property ID. Ang link na ito ang magdadala sa iyo sa pahina ng Mga Detalye ng Ari-arian. Sa pahinang iyon, makikita mo ang kopya ng Form sa Paghahabol na maaari mong i-print. Tiyaking sundin ang lahat ng mga tagubilin ng Form sa Paghahabol.

Dapat na manotaryuhan ang inyong lagda kung ang inyong hinahabol ay nagkakahalaga ng $1,000.00 o mas mataas. Ang lahat ng mga paghahabol para sa Mga Seguridad o Safe Deposit Box ay dapat na manotaryuhan.

Para sa Tagapagmanang Nagsasampa ng Paghahabol sa Ngalan ng Namatay na May-ari

Deklarasyon sa Ilalim ng Probate Code 13101

.pdf

Talaan ng Pagmamana

.pdf

Safe Deposit

Safe Deposit Box Property Release Form

.pdf

Miscellaneous

Property Relinquishment Form

.pdf