California State Controller's seal

Về Việc Nộp Đơn Xin Hoàn Lại Tài Sản

Về Việc Nộp Đơn Xin Hoàn Lại Tài Sản Vô Thừa Nhận

Để lấy lại tài sản, quý vị cần gửi Mẫu Xác Nhận Yêu Cầu Được Hoàn Lại Tài Sản (Claim Affirmation Form) được ký tên và đính kèm các tài liệu được yêu cầu.

Xin xem các hướng dẫn nộp đơn dưới đây để biết những tài liệu cần nộp để chứng minh quyền chủ sở hữu. Một khi chúng tôi nhận được hồ sơ xin hoàn lại tài sản đầy đủ, thông tin về món tài sản đó sẽ được xóa khỏi trang web công cộng của chúng tôi trong khi xử lý đơn xin.

Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang có trách nhiệm bảo đảm rằng các tài sản do chúng tôi lưu giữ được hoàn lại cho đúng chủ sở hữu của nó. Chúng tôi rất coi trọng trách nhiệm này. Nhiều người có cùng tên họ với nhau, và nhiều khi các doanh nghiệp chuyển tài sản đến chúng tôi cung cấp quá ít thông tin về chủ sở hữu, do đó chúng tôi thường cần thêm bằng chứng để xác nhận ai là chủ sở hữu chính đáng.Chúng tôi cũng cần bảo đảm rằng tài sản của những chủ sở hữu quá cố được hoàn trả cho đúng người có quyền thừa kế. Nếu người quá cố không để lại di chúc hay gởi di sản vào quỹ ủy thác, thì chúng tôi bắt buộc phải phân phối tài sản chiếu theo các quy định hướng dẫn của Bộ Luật Chứng Thực Di Chúc của California.

Tôi Có Thể Tìm Mẫu Đơn Xin Hoàn Lại Tài Sản Ở Đâu?

Nếu quý vị tìm được tài sản, thì ngay trên trang "Các Kết Quả Tìm Kiếm" quý vị sẽ thấy một số Xác Nhận Tài Sản được tô màu bên cạnh tên và địa chỉ của quý vị. Nhấp chuột vào số Xác Nhận Tài Sản để vào liên kết.Liên kết này sẽ đưa quý vị đến trang "Chi Tiết Tài Sản". Ở trang đó, quý vị sẽ thấy bản Mẫu Xác Nhận Yêu Cầu Được Hoàn Lại Tài Sản có thể được in ra. Hãy cẩn thận theo đúng tất cả các chỉ dẫn trên Mẫu Xác Nhận Yêu Cầu Được Hoàn Lại Tài Sản.

Tôi Nộp Đơn Xin Hoàn Lại Tài Sản Như Thế Nào?

Theo các hướng dẫn trên Mẫu Xác Nhận Yêu Cầu Được Hoàn Lại Tài Sản. Nhớ in ra mẫu đơn, ký tên và gửi đến văn phòng chúng tôi cùng với các tài liệu được yêu cầu. Quý vị không thể nộp đơn trên mạng, qua email, fax hay bằng các phương tiện điện tử khác vì chúng tôi cần bản gốc của chữ ký quý vị.

Để bảo đảm rằng đơn xin của quý vị có thể được xử lý một cách chính xác và kịp thời, xin nhớ theo đúng các hướng dẫn nộp đơn. Nếu chúng tôi không thể xác nhận được quyền sở hữu của quý vị căn cứ vào các bằng chứng được cung cấp, chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị hoặc trả lại các tài liệu quý vị đã nộp cùng với lá thư giải thích vì sao hồ sơ xin hoàn lại tài sản còn chưa đầy đủ.

Nếu quý vị không cung cấp đầy đủ tất cả các tài liệu được yêu cầu, quá trình xử lý đơn và hoàn lại tài sản sẽ bị ngừng cho đến khi quý vị gửi cho chúng tôi tất cả các bằng chứng cần thiết để xác nhận rằng quý vị là chủ sở hữu chính đáng.

Tôi Cần Gửi Những Tài Liệu Gì?

Các loại tài liệu cần gửi kèm theo Mẫu Xác Nhận Yêu Cầu Được Hoàn Lại Tài Sản của quý vị sẽ tùy thuộc vào việc quý vị là chủ sở hữu hay người thừa kế tài sản, hoặc đại diện cho một doanh nghiệp hay cơ quan chính phủ. Xin vui lòng vào xem phần Hướng Dẫn Nộp Đơn để in ra bản hướng dẫn nộp đơn và danh sách liệt kê các tài liệu cần đính kèm theo mẫu đơn ký tên của quý vị.

Xin lưu ý:
Chữ ký của quý vị phải được đóng dấu công chứng nếu tài sản trong đơn xin trị giá từ $1000.00 trở lên.
Tất cả các đơn xin hoàn lại Chứng Khoán hay Tài Vật Chứa Trong Két Sắt Nhỏ Tại Ngân Hàng cũng phải có dấu công chứng.
 

Thời Gian Xử Lý Đơn Xin Hoàn Lại Tài Sản Bao Lâu?

Đơn xin của quý vị rất quan trọng đối với chúng tôi, và chúng tôi sẽ nỗ lực mọi cách để xử lý đơn một cách kịp thời. Văn phòng chúng tôi xử lý rất nhiều đơn xin hoàn lại tài sản, nên luật pháp quy định thời hạn 180 ngày từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ để chúng tôi có thể xem xét tất cả các tài liệu và đưa ra quyết định phù hợp. Các đơn xin hoàn lại tiền mặt cho chủ sở hữu có thể được xử lý nhanh hơn, có khi chỉ cần 30 đến 60 ngày. Các đơn xin phức tạp hơn, thí dụ như đơn xin do một doanh nghiệp hay những người thừa kế trình nộp, hoặc tài sản có nhiều chủ sở hữu, thường được xử lý trong thời hạn 180 ngày. Chúng tôi cần thêm thì giờ để xử lý các đơn xin liên quan đến chứng khoán, bởi vì chúng tôi cần nghiên cứu về các hoạt động của công ty (thí dụ như việc sáp nhập hay tiếp quản công ty, chia tách cổ phiếu hoặc cổ tức) có thể ảnh hưởng đến giá trị của chứng khoán đó. Xin quý vị vui lòng chờ thêm khoảng 90 đến 180 ngày để chúng tôi có thể hoàn tất việc nghiên cứu này.

Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang có sẵn hệ thống trên mạng cho phép quý vị kiểm tra tình trạng đơn xin hoàn lại tài sản vô thừa nhận đã nộp. Nếu không thấy thông tin về đơn xin của quý vị xuất hiện ngay trong hệ thống chúng tôi, thì có nghĩa là chúng tôi chưa kịp xử lý đơn của quý vị. Vui lòng chờ khoảng 30 ngày từ ngày gửi hồ sơ xin hoàn lại tài sản thì mới vào kiểm tra tình trạng đơn xin.

Dịch Vụ Xin Hoàn Lại Tài Sản Trên Mạng