California State Controller's seal

Tungkol sa Paghahabol

Tulong sa Pagsasampa ng Paghahabol Para sa Hindi pa Nahahabol na Ari-arian

Upang habulin ang inyong ari-arian, kailangan ninyong magpadala ng isang nalagdaang Claim Affirmation Form na may kalakip na mga kinakailangang dokumento.

Mangyaring tingnan ang mga tagubilin sa pagsusumite sa ibaba para sa mga uri ng mga dokumentong kinakailangan upang patunayan ang pagmamay-ari. Sa oras na natanggap ang kumpletong pakete ng paghahabol, ang impormasyon sa ari-arian ay matatanggal sa amin pampublikong website habang ang paghahabol ay pinoproseso.

Ang Opisina ng Controller ng Estado ang may pananagutang tiyakin na ang ari-ariang hinahawakan namin ay maibabalik sa mga nararapat na nagmamay-ari. Siniseryoso namin ang pananagutang ito. Maraming mga tao ang may magkakaparehong pangalan at madalas na ang mga negosyo at nagsusuko ng mga ari-arian nang hindi nagbibigay ng sapat na impormasyon tungkol sa mga may-ari upang mapatunayan ang pagmamay-ari nang walang karagdagang dokumentasyon. Kailangan din naming tiyakin na ang mga ari-arian na pagmamay-ari ng mga namatay na ay maibabalik sa mga karapat-dapat na magmamana. Kung walang testamento o taong pinagkakatiwalaan, kinakailangan naming ipamahagi ang ari-arian ayon sa mga gabay ng Probate Code ng California.

Saan Ako Makakakuha ng Form sa Paghahabol?

Kung naging matagumpay ang paghahanap ng inyong ari-arian, makikita ninyo sa pahina ng "Search Results" ( o Mga Resulta sa Paghahanap) ang isang namarkahang numero ng ID ng Ari-arian ( Property ID) na nakalista katabi ng iyong pangalan at address. I-clik ang link ng numero ng Property ID. Ang link na ito ang magdadala sa inyo sa pahina ng "Property Details" (Mga Detalye ng Ari-arian). Sa pahinang iyan, makikita ninyo ang isang kopya ng Claim Affirmation Form (Form ng Pagpapatibay ng Paghahabol) na maaari ninyong i-print. Tiyaking sundin ang lahat ng mga tagubilin sa Claim Affirmation Form.

Paano Ako Makapagsasampa ng Paghahabol?

Sundin ang mga tagubilin sa Claim Affirmation Form. Tiyakin i-print ang form, lagdaan ito, at ipadala ito sa aming opisina na kasama ang mga kinakailangang dokumentasyon. Hindi maaaring isampa ang paghahabol online, sa pamamagitan ng email, fax, o iba pang format na elektroniko dahil kailangan namin ang isang orihinal na lagda.

Upang matiyak na maipoproseso ang inyong paghahabol sa isang wasto at napapanahong paraan, mangyaring tiyakin na sunding mabuti ang mga tagubilin ng pagsasampa. Kung hindi namin matukoy na kayo ang may-ari ayon sa katibayang inyong ibinigay, kayo ay aming kokontakin o ibabalik ang mga dokumentong inyong isinumite, kasama ang isang sulat na nagsasaad kung bakit hindi kumpleto ang pakete.

Kung hindi ninyo ibinigay ang lahat ng mga kinakailangang dokumentasyon, ang pagpoproseso at kabayaran ng inyong paghahabol ay maaantala hanggang sa inyong ipadala sa amin ang lahat ng mga kinakailangan namin upang mapatunayan na kayo ang talagang may-ari.

Anong Dokumentasyon ang Aking Kinakailangan?

Ang uri ng mga dokumentong kakailanganin ninyong isama sa inyong Claim Affirmation Form ay depende sa kung kayo ang may-ari, tagapagmana, kumakatawan ng isang negosyo o ahensiya ng gobyerno. Mangyaring tingnan ang aming Mga Tagubilin sa Pagsampa ng Paghahabol para i-print ang mga tagubilin sa pagsampa at listahan ng mga dokumentasyon na dapat na isama sa inyong nalagdaang form ng paghahabol.

Paunawa:
Dapat na manotaryuhan ang inyong lagda kung ang inyong hinahabol ay nagkakahalaga ng $1,000.00 o mas mataas.
Ang lahat ng mga paghahabol para sa Mga Seguridad o Safe Deposit Box ay dapat na manotaryuhan.

Gaano ang Haba ng Panahon na Magugugol Para Maiproseso ang Isang Paghahabol?

Ang inyong paghahabol ay mahalaga sa amin at gagawin namin ang lahat para maiproseso ito nang napapanahon. Dahil sa napakalaking bilang ng mga paghahabol ang ipinoproseso, pinapahintulutan ng batas ang hanggang 180 araw mula sa petsa ng aming pagkakatanggap ang isang kumpletong pakete ng paghahabol, para mapag-aralan ang lahat ng mga dokumentasyon at magsagawa ng naaangkop na pagtukoy. Ang Mga Paghahabol ng May-ari na may kinalaman lamang sa pera ay maaaring iproseso nang simbilis ng 30 hanggang 60 araw. Sa mga mas kumplikadong paghahabol, tulad ng mga isinampa ng mga tagapagmana, may kinalaman ang maraming may-ari, o negosyo ay karaniwang ipinoproseso sa loob ng 180 araw. Ang karagdagang panahon ay kinakailangan para sa pagproseso ng mga paghahabol na may kaugnayan sa mga seburidad dahil sa dapat naming saliksikin ang aktibidad ng kumpanya (tulad ng mga pagsasanib, pagkakamit, mga paghati-hati ng mga stock, o dibidendo) na maaaring aapekto sa halaga ng seguridad. Mangyaring maglaan ng karagdagang 90 hanggang 180 araw para makumpleto ang pananaliksik.

Ang Opisina ng Controller ng Estado ay nag-aalok ng isang online na sistema kung saan maaari ninyong tingnan ang katayuan ng isang paghahabol na inyong isinumite sa hindi pa nababawing ari-arian . Kung ang impormasyon ng inyong paghahabol ay hindi agad lumilitaw sa aming sistema, hindi pa namin ito naipoproseso. Mangyaring maglaan ng humigit-kumulang na 30 araw mula sa petsa ng inyong pagpapadala sa inyong pakete ng paghahabol bago tingnan ang katayuan ang inyong paghahabol.

Mga Online na Serbisyo sa Paghahabol