California State Controller's seal

Về Chương Trình Tài Sản Vô Thừa Nhận

 

Các tài sản vô thừa nhận trị giá trên $5.7 tỷ của khoảng 11.6 triệu cá nhân và tổ chức đang chờ chủ sở hữu chính đáng của mình xin lấy lại từ Tiểu Bang California vào bất cứ lúc nào.

Chương Trình Tài Sản Vô Thừa Nhận là gì?

Chương Trình Tài Sản Vô Thừa Nhận phụ trách việc lưu giữ các tài sản do những doanh nghiệp chuyển đến Tiểu Bang California để được giữ an toàn khi mất liên lạc với (các) chủ sở hữu. Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang giữ tài sản này cho đến khi chủ sở hữu hay (những) người thừa kế xin lấy lại.

Điều Luật về Tài Sản Vô Thừa Nhận của California quy định rằng các doanh nghiệp, hiệp hội, cơ sở tài chính, và hãng bảo hiểm (được gọi chung là “Nơi Giữ Tài Sản”) cứ một năm một lần phải báo cáo và chuyển đến Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang các tài sản họ đang giữ nếu không thấy hoạt động nào trong tài khoản đó, hoặc không liên lạc được với chủ sở hữu tài khoản trong một khoảng thời gian luật định—thường là ba (3) năm.  Nhiều khi họ mất liên lạc với chủ sở hữu do người đó đã quên đi tài sản đó, hoặc chuyển nhà và không cho biết địa chỉ mới, hoặc thời gian quy định cho bưu điện chuyển thư đến địa chỉ mới đã hết hạn. Trong một số trường hợp, chủ sở hữu qua đời và những người thừa kế không biết về tài sản đó.

Tại Sao California Có Điều Luật về Tài Sản Vô Thừa Nhận?

Điều Luật về Tài Sản Vô Thừa Nhận được thông qua để bảo vệ người tiêu dùng. Điều luật này ngăn cấm các doanh nghiệp đang giữ tài sản vô thừa nhận giữ luôn số tiền đó và coi đó là một phần doanh thu của họ. Điều luật này quy định duy nhất Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang là nơi các công dân California có thể tìm các món Tài Sản Vô Thừa Nhận đã được báo cáo từ những doanh nghiệp trên toàn quốc, và cho phép Tiểu Bang hoàn lại tài sản đó (hoặc số tiền thu được từ việc bán tài sản theo quy định luật pháp) cho chủ sở hữu chính đáng hoặc những người thừa kế.

Tài Sản Vô Thừa Nhận là gì?

Tài Sản Vô Thừa Nhận thường được định nghĩa là bất cứ tài sản tài chính nào không được chủ sở hữu thực hiện bất cứ giao dịch nào trong một khoảng thời gian luật định—thường là ba (3) năm.  * Điều Luật về Tài Sản Vô Thừa Nhận của California KHÔNG bao hàm các loại bất động sản.  Các phiếu quà tặng chưa dùng đến cũng thường không được coi là tài sản vô thừa nhận, và không được chuyển đến Tiểu Bang dưới dạng tài sản vô thừa nhận. Các loại Tài Sản Vô Thừa Nhận thông thường nhất là:

  • Tài khoản ngân hàng và các đồ vật cất giữ trong két sắt nhỏ ở ngân hàng
  • Cổ phiếu, quỹ hỗ tương, trái phiếu, và cổ tức
  • Ngân phiếu thu ngân hoặc lệnh chuyển tiền chưa được đổi thành tiền
  • Chứng chỉ ký thác
  • Các hợp đồng bảo hiểm đã đáo hạn hay hủy bỏ
  • Di sản
  • Quyền sở hữu khoáng sản và các khoản trả để mua đặc quyền khai thác khoáng sản
  • Các quỹ tín thác và tài khoản lưu giữ

Làm Sao Tôi Biết Được Tiền Của Tôi Đã Được Chuyển Đến Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang Hay Không?

Các doanh nghiệp và cơ sở tài chính (còn được gọi là "Nơi Giữ Tài Sản") bắt buộc phải gửi thông báo đến địa chỉ gần đây nhất trong hồ sơ của họ để cho quý vị biết rằng tài khoản của quý vị sẽ được chuyển đến và giữ an toàn tại Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang nếu quý vị không thông báo lại với cơ sở đó rằng quý vị muốn tiếp tục duy trì tài khoản. Nếu cơ sở đó không thể liên lạc được với quý vị, hoặc quý vị không liên lạc được với họ, thì tài khoản của quý vị sẽ được gửi đến văn phòng chúng tôi và lưu giữ cho đến khi quý vị hay những người thừa kế của quý vị xin lấy lại.

Để tạo cơ hội cho quý vị có thể lấy lại tài sản từ Nơi Giữ Tài Sản trước khi được chuyển đến đây, quý vị sẽ nhận được thông báo từ chúng tôi cho biết rằng một món tài sản vô thừa nhận của quý vị sắp được chuyển đến Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang. Thông báo này sẽ có đủ thông tin cần thiết để quý vị có thể liên lạc với nơi giữ tài sản trước khi họ chuyển tài sản đến chúng tôi. Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang cũng đăng thông báo hàng năm trên các tờ báo được lưu hành phổ biến ở từng quận để báo cho cư dân California biết rằng có thể chúng tôi đang giữ tài sản vô thừa nhận của họ.

Tôi Cần Làm Thế Nào Để Biết Xem Tôi Có Tài Sản Vô Thừa Nhận Hay Không?

Các chủ sở hữu hay người thừa kế có thể tìm tài sản của mình trực tiếp trên trang web của Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang California và nộp đơn xin hoàn lại tài sản miễn phí. Nếu thông tin của quý vị nhập vào trang web trùng với một hay nhiều tài sản thì có thể quý vị là chủ sở hữu của những tài sản đó. Nhưng điều quan trọng nên nhớ là nhiều người trùng tên với nhau, vậy thì các tài sản được liệt kê không hẳn là của quý vị.Chúng tôi có thể xác định xem quý vị có phải là chủ sở hữu hay không bằng cách duyệt xét các bằng chứng quý vị cung cấp cùng với đơn xin. Tìm kiếm bây giờ để biết xem Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang California có đang lưu giữ Tài Sản Vô Thừa Nhận của quý vị hay không.

Tiểu Bang California Lưu Giữ Tài Sản Vô Thừa Nhận Trong Bao Lâu?

Không có thời hạn nào đối với việc các chủ sở hữu hoặc người thừa kế lấy lại tài sản của mình.