California State Controller's seal

Tungkol sa Programa ng Hindi pa Nababawing Ari-arian

Ang hindi pa nababawing ari-arian na mahigit sa $5.7 bilyon na pagmamay-ari ng humigit-kumulang na 11.6 milyong indibidwal at mga organisasyon ang maaaring bawiin mula sa Estado ng California ng nararapat na may-ari sa anumang oras.

Ano ang Program ng Hindi pa Nababawing Ari-arian?

Ang programa ng Hindi pa Nababawing Ari-arian ang humahawak ng ari-ariang isinuko ng mga negosyong nawalan ng kontak sa (mga) may-ari sa Estado ng California para pangalagaan ito. Hahawakan ng Opisina ng Controller ng Estado ang ari-arian hanggang sa ito ay mabawi na ng may-ari o ng (mga) tagapagmana.

Ang Batas ng Hindi pa Nababawing Ari-arian ng California ang nag-uutos sa mga negosyo, samahan, pinansiyal na institusyon, at mga kumpanya ng seguro (tinutukoy bilang “Humahawak”) na taun-taong magreport at maghatid sa Opisina ng Controller ng ari-arian pagkatapos na nawalan ng aktibidad ang account o kontak sa may-ari sa haba ng panahon na tinukoy ng batas - karaniwan ay tatlong (3) taon. Kadalasan, nawawalan ng kontak kapag nakakalimutan ng may-ari na mayroong account, o lumipat at hindi nag-iwan ng address ng pagpapadalhan o nagpaso na ang address ng pagpapadalhan. Sa ilang pagkakataon, namatay ang may-ari at ang mga tagapagmana ay walang alam sa ari-arian.

Bakit May Batas sa Hindi pa Nababawing Ari-arian ang California?

Ang Batas sa Hindi pa Nababawing Ari-arian ay ipinasa upang protektahan ang mga konsumer. Iniiwasan nito ang pagtatago at paggamit ng mga negosyo ng inyong hindi pa nababawing ari-arian at gagamitin ito bilang kita ng negosyo. Idinudulot ng batas sa mga mamamayan ng California tingnan ng isang madudulugan, ang opisina ng Controller ng Estado, para sa hindi pa nababawing ari-arian na maaaring naireport ng mga negosyo mula sa buong bansa, at binibigyang kakayahan ang Estado para ibalik ang ari-arian, o ang mga netong kinita mula sa anumang legal na pangangailangang pagbenta ng ari-arian, sa karapat-dapat na may-ari o kanilang mga tagapagmana.

Ano ang Hindi pa Nababawing Ari-arain?

Ang Hindi pa Nababawing Ari-arain ay karaniwang nangangahulugang anumang pinansiyal na ari-arian na naiwanang hindi aktibo ng may-ari sa haba ng panahong tinukoy ng batas, na karaniwan ay tatlong taon. HINDI kasama sa Batas ng Hindi pa Nababawing Ari-arian ng California ang mga lupaing ari-arian. Ang hindi pa nagagamit na mga gift certificate ay karaniwang ibinubukod sa ari-ariang hindi pa binabawi at hindi ibinabalik sa Estado bilang hindi pa binabawing ari-arian.

Ang pinakakaraniwang uri ng Hindi pa Nababawing Ari-arian ay ang mga:

  • Mga nilalaman ng mga account sa bangko at safe deposit box
  • Mga stock, mutual fund, bond, at dibidendo
  • Mga hindi ipinagpalit na mga tseke ng cashier o mga money order
  • Mga sertipiko ng deposit
  • Polisa ng segurong nakatakda nang bayaran o nahinto
  • Mga minana
  • Mga kabayaran sa mga interes sa mineral at royalty
  • Mga trust fund at escrow account

Paano Ko Malalaman Kung ang Aking Pera ay Ipinadala sa Opisina ng Controller ng Estado ng California?

Ang mga negosyo at mga pinansiyal na institusyon (na tinutukoy bilang nga “Humahawak”) ay inuutusang magpadala ng abiso sa huling napag-alamang address na nasa rekord nila na nagpapaalam sa inyo na ang inyong account ay ililipat sa Opisina ng Controller ng Estado ng California para pangalagaan kung hindi ninyo aabisuhan ang institusyon na nais ninyong panatiliin ang inyong account. Kung hindi kayo makontak ng institusyon, o nabigo kayong kontakin ang institusyon, ang inyong account ay ipapadala sa aming opisina kung saan ito ay inyo o ng inyong mga tagapagmana maaaring bawiin.
Para mabigyan kayo ng pagkakataon para mahabol ang inyong ari-arian mula sa Humahawak bago ilipat ang inyong ari-arian sa amin, makakatanggap kayo ng abiso mula sa amin na nagsasabi sa inyong ang inyong hindi pa nababawing ari-arian ay maililipat na sa Opisina ng Controller ng Estado. Isasaad ng abiso ang impormasyong kailangan ninyo para kontakin ang humahawak upang maiwasan ang pagkakalipat ng ari-arian. Ang Opisina ng Controller ng Estado ay maglalathala rin ng taunang abiso sa mga peryodiko na may malawakang sirkulasyon sa bawat county upang ipaalam sa mga residente ng California na sila ay malamang na may hindi pa nababawing ari-arian.

Paano Ko Malalaman Kung Ako ay May Hindi pa Nababawing Ari-arian?

Ang mga may-ari o tagapagmana ay maaaring direktang maghanap para sa kanilang mga ari-arian sa website ng Opisina ng Controller ng Estado ng California at magsampa ng paghahabol nang walang bayad. Ang posibleng pagmamay-ari ay maaaring makita kung ang impormasyong inyong ibibigay ay tutugma. Mahalagang tandaan na maraming tao ang maaaring magkaroon ng parehong pangalan, kaya ang ari-ariang nakalista ay maaaring hindi sa inyo. Malalaman namin ang inyong pagmamay-ari sa mga dokumentasyon na inyong ibibigay kung inyong ipadadala ang paghahabol. Maghanap na Ngayon upang malaman kung may hinawakan para sa inyo ang Opisina ng Controller ng Estado ng California na Hindi pa Nababawing Ari-arian.

Gaano Katagal Itatago ng Estado ng California ang Hindi pa Binabawing Ari-arian?

Walang limitasyon sa panahon kung hanggang kailan mahahabol ng may-ari o ng kanilang tagapagmana ang kanilang ari-arian.