Patakaran sa Pagiging Pribado sa Opisina ng Controller ng Estado

Pinapahalagahan at pinangangalagaan ng Opisina ng Controller ng Estado (SCO) ang pagiging pribado ng publiko at naglalagay ng mga mahihigpit ng kontrol sa pangangalap at paggamit ng mga datos na personal na pakakakilanlan. Ang mga personal na impormasyon ay hindi ibubunyag, ipapakita, o kaya naman ay ipapagamit para sa mga layuning maliban sa mga tinukoy sa panahon ng pangangalap, maliban kung kayo ay may pagpapahintulot o awtorisado ng batas o alituntunin. Ang mga alalahanin sa pagiging pribado tinutukoy sa SCO ay ang mga sumusunod:

Bilang isang pampublikong ahensiya, naiintindihan ng SCO ang kahalagahan ng pagpapanatili ng iyong pagiging pribado at gagawin ang lahat upang mapanatili ang inyong pagtitiwala at kumpiyensa tungkol sa pangongolekta at paggamit ng inyong personal na impormasyon.

Ang patakarang ito ay nabuo at pinapanatili alinsunod sa Information Practices Act ng 1977 (Title 1.8 [nagsisimula sa Section 1798] ng Part 4 ng Division 3 ng Civil Code), mga Section 11015.5 at 11019.9 ng Government Code.

Kung kayo ay may mga katanungan o alalahanin tungkol sa Patakarang ito, mangyaring kontakin ang Privacy Officer ng SCO:

Privacy Officer
State Controller’s Office
300 Capitol Mall, Suite 1850
Sacramento, CA 95814